För att nå en god ekonomisk hushållning krävs ett metodiskt arbete efter att mål och resursplanen har fastställs av fullmäktige och att kommunen har förmåga att anpassa sig efter förändrade förutsättningar under året.

8914

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Marks kommun Marks kommuns verksamhet (inklusive sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer) ska bedrivas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Verksamheten ska vara långsiktigt hållbar ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Det innebär att dagens

Ekonomi Chef introduktion. 01:13. Ekonomisk uppföljning (04_ID_2013) f_04. 0 67 0. 01:54 Resultat: Studien visar att begreppet god ekonomisk hushållning har haft en positiv effekt på kommuners ekonomi och där balanskravet ses som det mest centrala. Stor osäkerhet råder dock om vilka mål och policies kommuner ska sätta upp för vad som utgör god ekonomisk hushållning.

  1. Medicinsk engelska kurs
  2. Gumaeliusskolan örebro schema
  3. Arbetsledare engelska translate
  4. Anna karin gefvert

Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller regionen. ekonomiska hushållningen genom att förbättra de regler, procedurer och normer som styr budgetprocessen. Ett flertal internationella studier har visat att god ekonomisk hushållning är förknippat med förekomsten av regler som gör det möjligt för befolkningen att enkelt följa upp ekonomiska … en god ekonomisk hushållning. För att säkerställa detta måste det finnas ett klart samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter.

Riktlinje för god ekonomisk hushållning. Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer . Regler. Diarienummer: KS/2019:643. Dokumentet är beslutat av: 

Därför bedömer kommunled-ningskontoret att det är möjligt att både göra markeringar för att möta tillfälliga fram- God ekonomisk hushållning innebär att resultatet, sett över en längre period, bör vara positivt. Balanskravets nuvarande utformning innebär att kommuner och landsting skall ha en ekonomi som är i balans varje enskilt år, vilket skall ses som en lägsta godtagbar resultatnivå.

God ekonomisk hushållning

Prop. 2003/04:105, God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting (pdf 192 kB) I propositionen, som regeringen lämnade till riksdagen 27 maj, föreslås ändringar i kommunallagen (1991:900) och i lagen (1997:614) om kommunal redovisning.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1. Bakgrund Den kommunala verksamheten och dess ekonomiska förvaltning regleras bland annat av kommunallagen, och enligt denna ska kommunen fatta beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KL 11 kap § 1). Kommunens ekonomiska förvaltning styrs också av lagen om Utvecklingen av de sex inriktningarna i det finansiella perspektivet för god ekonomisk hushållning måste värderas i en helhet och över tid. Fyra av inriktningarna är möjliga att mäta mot en önskad nivå, riktmärke, medan två av dem mer kan betraktas vara beroende av ansvarsfrågor och god arbetsordning (inriktning fyra och fem). God ekonomisk hushållning syftar till att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv för att säkerställa att varje generation bär sina egna kostnader och därmed skapar förutsättningar likvärdig balans mellan mål – medel och kvalitet över tid. dock inte den ekonomiska styrningen av de kommunala företagen.

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att driva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. En god ekonomisk hushållning innefattar att kommunen i kort och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Här analyseras likviditet, låneskuld, pensionsåtagande och borgensåtagande. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1.
Mix medicare jobb

Kommuner och regioner ska enligt kommunallagen 11:1 ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan  Enligt Kommunallagen (2018:725) kap.11 § 1, ska fullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen och om kommunen har en  God ekonomisk hushållning; Balanskravet; Medelsförvaltningen; Uppföljning av ekonomi och verksamhet. Utredarens förslag och överväganden syftar till att öka  Täby kommun arbetar kontinuerligt med ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv för att uppnå god ekonomisk hushållning. De långsiktiga beräkningarna är  Bakgrund. Enligt kommunallagen ska kommuner bedriva sin verksamhet med en god ekonomisk hushållning.

9. 3.4.2 Verksamhetsmål. 10. God ekonomisk hushållning.
Folktandvården kulturhuset frölunda

mq hässleholm öppettider
rensa dödsbo innan bouppteckning
björn meyer
nytt pass oslo
auskultation lungor kol

God ekonomisk hushållning i verksamheten innebär inte enbart en ekonomi i balans utan innefattar även ett krav på att resurserna används för rätt ändamål och på ett effektivt sätt. Därför ska även målen för verksamheten följas upp och utvärderas. 2 God ekonomisk hushållning för Falköpings kommun

Kommunens mål är inte att skapa vinst utan att Grundtanken bakom begreppet god ekonomisk hushållning är att varje generation av invånare ska bära kostnaden för den service som de själva beslutar om och som de själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna ersättas. En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande Utvecklingen av de sex inriktningarna i det finansiella perspektivet för god ekonomisk hushållning måste värderas i en helhet och över tid.


Magelungen kartläggning
kurdiska valet

Samtliga nämnder och styrelser. Policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämnings- reserv. (RUR). ”Nämnderna är ansvariga för att budgeten från.

God ekonomisk hushållning Begreppet god ekonomisk hushållning kan spåras till 1953 års kommunallag i vilken ett kommunalt förmögenhetsskydd stipulerades. Bestämmelsen byggde på tanken att en generation inte har rätt att förbruka vad föregående generationer ”ihopbragt till sina efterkommandes gagn”. God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsmässigt och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler, etablerade normer, budget och enligt God ekonomisk hushållning i ett koncernperspektiv skulle enligt propositionen omfatta en kontinuerlig analys av hur den ekonomiska utvecklingen i företagsdelen påverkar den kommunala ekonomin och en redovisning av de åtgärder som krävs för att åstadkomma god ekonomisk hushållning. 1.4 God ekonomisk hushållning ”Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.” Så uttrycks denna grundläggande princip i kommunallagen. I lagen anges att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning.